, (18.IV.1906 1974) - . .

, (22.VII.1937 20.IV.2006)

, ϸ [25.IV(7.V).1840 - 25.X(6.XI).1893] -

, [28.I(9.II).1887 5.IX.1919]

, (. 23.V.1952) -, (23.IV.1926 22.IX.1996)

, [26.XII.1876(7.I.1877) 1921)]

, (1882 - 9.XII.1937) -

, [4 (17) VI 1910] -

-

, (1857 - 1939) - -

, (21.VII.1919 28.XII.1986)

, [28.XII.1874(9.I.)1875 - 8.I.1950] -

, (. 1969)

, (23.I.1904 1978) -, ϸ (13..1884 1973), (31.VII.1956)

, -

, (16.IV.1922 4..1948)

, (.16..1936) -

, [12(24).VII.1828 - 17(29).X.1889] -

, [16(29).VI.1906 - 18.II.1945] -, (. 9.VIII.1919) -

ר, (24.I.1874 - 11.II.1956) - -

ר

, [17(29).I.1860 - 2(15).VII.1904] -Ш, (. 5.IV.1914)

, (. 15.I.1912 23.V.1995) -,

, [27.IX(9.X).1865 25.VII.1924]

, [2(14).VI.1870 - 23.VIII.1942] -

, (.18..1966) . . ., (18.V.1924) - -, (24.VII.1905 - 30.XII.1965) -

, (12.I.1924 - 11.V.1996) -

, (1851 - 1908) -

, (1884 - 15.VIII.1937) -

, (10.X.1937 - 20.XI.2005) -